Liên kết Websile

tìm kiếm với google

Tìm Kiếm với Google

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Mung_Giang_Sinh_20104.flv Mung_ngay_2011.jpg 0.1c7iq-13709.jpg 0.Nhan_dan_Phu_Tho_cam_chong_chong_quan_Phap_nah_du.jpg 0.IMG_0002.jpg 0.Hieu_dang_ngoi_hoc.jpg 0.video5.flv 0.4751372a_23.jpg 0.Gan-lam-Truong-Sa.mp3 0.chucmung1.swf 0.Hello_Viet_Nam_-_Pham_Quynh_Anh_[NCT_9504866079].flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  điểm tin giáo dục

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Hằng.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ND TÍCH HỢP GDMT VÀO MÔN ĐĐ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:15' 03-09-2009
  Dung lượng: 157.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  GDbvMT trong môn đạo đức
  Môn đạo đức ở tiểu học giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em với ban thân ; với người khác ; với công việc ; với cộng đồng, đất nước nhân loại ; với môi trường tự nhiên.
  GDMT trong môn đạo đức
  D¹y häc tÝch hîp, lång ghÐp gi¸o dôc BVMT vµo m«n ®¹o ®øc cÊp tiÓu häc lµm cho häc sinh nhËn biÕt ®­îc vai trß cña m«i tr­êng ®èi víi cuéc sèng con ng­êi, sù cÇn thiÕt phai BVMT, ®ång thêi rÌn luyÖn hµnh vi øng xö ®óng ®¾n, th©n thiÖn, khoa häc ®èi víi m«i tr­êng, hinh thµnh nÕp sèng, sinh ho¹t, häc tËp ngan n¾p, s¹ch sÏ, gän gµng vµ tiÕt kiÖm.
  Mục tiêu, hình thức và phương pháp dạy học tích hợp GDBVMT
  Hoạt động 1
  Bạn đã biết được mục tiêu GDBVMT trong trường tiểu học. Căn cứ vào mục tiêu, nội dung, chương trình môn Đạo đức cấp tiểu học, bạn hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
  1. Xác định mục tiêu GDBVMT qua môn Đạo đức.
  2. Nêu hình thức, phương pháp dạy học và mức độ tích hợp GDBVMT trong môn Đạo đức.
  Bạn hãy độc lập suy nghĩ, sau đó trao đổi trong nhóm .
  GDMT trong môn đạo đức
  Phản hồi HĐ 1
  1. Mục tiêu GDBVMT qua môn Đạo đức:
  - Giáo dục BVMT qua môn Đạo đức cấp tiểu học nhằm làm cho học sinh:
  - Bước đầu nhận thức được vai trò của môi trường đối với cuộc sống con người và mối quan hệ giữa con người và môi trường ; Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
  - Góp phần hình thành và phát triển hành vi, thái độ ứng xử đúng đắn, thân thiện với môi trường.

  GDMT trong môn đạo đức
  Ph¶n håi H§ 1
  - B­íc ®Çu cã thãi quen gän gµng, ng¨n n¾p, s¹ch sÏ vµ tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t hµng ngµy.
  - BiÕt quan t©m tíi m«i tr­êng xung quanh, sèng hoµ hîp, gÇn gòi víi thiªn nhiªn.
  - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc, b¶o vÖ m«i tr­êng phï hîp víi løa tuæi.
  GDbvMT trong môn đạo đức
  2. Phương pháp và các hinh thức GDBVMT qua môn đạo đức
  - Trong dạy học tích hợp giáo dục GDBVMT qua môn dạo đức cần theo hướng giáo dục quyền trẻ em và tiếp cận kĩ nang sống.
  - Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua các phương pháp dạy học phù hợp như trò chơi, thao luận nhóm, Dự án, đóng vai, động não,...
  - Chú trọng tổ chức dạy học trong môi trường tự nhiên và gắn với thực tiễn cuộc sống.

  GDBVMT trong môn đạo đức

  Ho¹t ®éng 2
  B¹n h·y rµ so¸t, nghiªn cøu néi dung, ch­¬ng tr×nh, s¸ch ®¹o ®øc líp 1, 2, 3, 4, 5 tõ ®ã:
  1. X¸c ®Þnh c¸c bµi cã thÓ tÝch hîp/lång ghÐp GDBVMT(c¸c møc ®é toµn phÇn, bé phËn, liªn hÖ).
  2. X¸c ®Þnh néi dung GDBVMT trong mçi bµi theo mÉu:

  GDMT trong môn đạo đức lớp 1
  Ph¶n håi H§ 2
  Néi dung GDBVMT trong m«n §¹o ®øc Líp1:
  - Gi¸o dôc HS biÕt gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ, ¨n mÆc s¹ch sÏ ; Gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp bÒn ®Ñp.
  - Gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quý, gÇn gòi thiªn thiªn, ý thøc b¶o vÖ c¸c loµi c©y vµ hoa; BVMT xanh-s¹ch-®Ñp qua c¸c hµnh vi, th¸i ®é øng xö víi m«i tr­êng. Cô thÓ:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 1
  GDMT trong môn đạo đức lớp 1
  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  Hoạt động 3
  Bạn hãy rà soát,nội dung, chương trình đạo đức lớp 2, từ đó:
  1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
  2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  Phản hồi HĐ 3
  Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Đạo đức ở lớp 2 bao gồm :
  1. Giáo dục học sinh nếp sống gọn gàng, ngăn nắp là góp phần BVMT.
  2. Giáo dục cho các em biết giữ gìn vệ sinh nhà ở, trường lớp ; tôn trọng quy định trật tự vệ sinh nơi công cộng góp phần BVMT.
  3. Giáo dục học sinh biết yêu quý, bảo vệ, chăm sóc các loài vật có ích góp phần BVMT . Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  Phản hồi HĐ 3

  GDMT trong môn đạo đức lớp 2
  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  Hoạt động 3
  Bạn hãy rà soát,nội dung, chương trình đạo đức lớp 3, từ đó:
  1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
  2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  Phản hồi HĐ 4
  Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong môn Đạo đức ở lớp 3 bao gồm :
  1. Giáo dục học sinh có ý thức và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường, lớp hoặc địa phương tổ chức.
  2. Giáo dục HS biết tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ môi trường.
  3. Giáo dục HS biết, hiểu và tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần bảo vệ MT, giữ gìn sự cân bằng sinh thái.
  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  Phản hồi HĐ 4
  GDMT trong môn đạo đức lớp 3
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  Hoạt động 3
  Bạn hãy rà soát,nội dung, chương trình đạo đức lớp 4, từ đó:
  1. Xác định các bài có thể tích hợp GDBVMT(các mức độ toàn phần, bộ phận, liên hệ).
  2. Xác định nội dung GDBVMT trong mỗi bài.

  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  phản hồi hoạt động 5
  Nội dung tích hợp GDBVMT trong môn Đạo đức ở lớp 4 bao gồm :
  1. Giáo dục học sinh có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm tiền của và thời gian. Sử dụng tiết kiệm tiền của và thời gian là góp phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sản phẩm lao động của con người, góp phần bảo vệ MT.
  2. Giáo dục học sinh biết yêu quê hương đất nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.
  3. Giáo dục học sinh biết bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng, di sản thiên nhiên, văn hoá.là góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  Phản hồi HĐ 5
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  GDMT trong môn đạo đức lớp 4
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  phản hồi cho hoạt động 6
  Nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong môn Đạo đức ở lớp 5 bao gồm:
  - Giáo dục học sinh tích cực tham gia các hoạt động BVMT phù hợp với khả năng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương.
  - Giáo dục học sinh có ý thức và biết ủng hộ các nhà chức trách thi hành các công việc về bảo vệ môi trường.
  - Giáo dục học sinh biết bảo vệ môi trường xung quanh
  Cụ thể:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  Phản hồi hoạt động 5:
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  GDMT trong môn đạo đức lớp 5
  THực hành soạn giáo án
  Hoạt động

  Mỗi nhóm soạn giáo án một bài (T1 hoặc T2) về tích hợp GDBVMT qua môn Đạo đức .
  Cử đại diện trình bày phương án của nhóm.

  Xác định mục tiêu bài học
  tích hợp GDBVMT
  Để xác định được mục tiêu của một bài Đạo đức tích hợp GDBVMT cần trả lời được các câu hỏi sau:
  Bài học cung cấp được những kiến thức gì về MT và BVMT ?
  Bài học góp phần rèn luyện kĩ năng, hành vi BVMT cho HS như thế nào ?
  Bài học giáo dục tình cảm đạo đức, thái độ BVMT cho HS như thế nào ?
   
  Gửi ý kiến